Առինջ համայնքում սահմանված տեղական տուրքերը և տեղական վճարները  (թ. համար) 

Վճարման ենթակա գումարի հաշվարկ 

Եկամտատեսակ
(Թույլտվություն)
Ա.Հաստատված
դրույքաչափը,
դրամ
Բ.Թույլտվության
ժամկետը*
Գ.Գործակիցը տվյալ գոտում Դ.Գործակից /օրինակ
մակերեսը 2 քմ,.../
Ե.Հաշվարկված
գումար, դրամ
(Ե=ԱxԲxԳxԴ)
Ընտրեք համապատասխան եկամտատեսակը
0

Դրույքաչափեր 

Տող Եկամտատեսակ ՀաշվեհամարՀաստատված
դրույքաչափ, դրամ
Վճարման
պարբերականություն
Օրենքով
նախատեսված
դրույքաչափերի
սահմանները, դրամ
 
1000 ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ (տող 1100 + տող 1200 + տող 1300) այդ թվում՝  1680030.9Տարեկան  Ընտրել
1100 1. ՀԱՐԿԵՐ ԵՎ ՏՈՒՐՔԵՐ (տող 1110 + տող 1120 + տող 1130 + տող 1150 + տող 1160), այդ թվում`  80950Տարեկան  Ընտրել
1110 1.1 Գույքային հարկեր անշարժ գույքից (տող 1111 + տող 1112), այդ թվում`  42650Տարեկան  Ընտրել
1111 Գույքահարկ համայնքների վարչական տարածքներում գտնվող շենքերի և շինությունների համար  35500Տարեկան  Ընտրել
1112 Հողի հարկ համայնքների վարչական տարածքներում գտնվող հողի համար 9001052040117400Տարեկան  Ընտրել
1120 1.2 Գույքային հարկեր այլ գույքից, այդ թվում`  36000Տարեկան  Ընտրել
1130 1.3 Ապրանքների օգտագործման կամ գործունեության իրականացման թույլտվության վճարներ, այդ թվում`  2300Տարեկան  Ընտրել
1131 Տեղական տուրքեր, (տող 1132 + տող 1135 + տող 1136 + տող 1137 + տող 1138 + տող 1139 + տող 1140 + տող 1141 + տող 1142 + տող 1143 + տող 1144 + տող 1145 + 1147 + 1148 ), այդ թվում`  2300Տարեկան  Ընտրել
1132 ա) Համայնքի տարածքում նոր շենքերի, շինությունների (ներառյալ ոչ հիմնական) շինարարություն (տեղադրման) թույլտվության համար (տող 1133 + տող 1334), որից`  1100Տարեկան  Ընտրել
1133 աա) Հիմնական շինությունների համար 9001052042431100Տարեկան  Ընտրել
1136 գ) Համայնքի վարչական տարածքում շենքերի, շինությունների, քաղաքաշինական այլ օբյեկտների քանդման թույլտվության համար 90010520428410Տարեկան  Ընտրել
1137 դ) Համայնքի տարածքում ոգելից խմիչքների և (կամ) ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի, իսկ հանրային սննդի օբյեկտներում` ոգելից խմիչքների և (կամ) ծխախոտի արտադրանքի իրացման թույլտվության համար  800Տարեկան  Ընտրել
1139 զ) Համայնքի տարածքում հեղուկ վառելիքի, տեխնիկական հեղուկների, հեղուկացված գազերի մանրածախ առևտրի կետերում հեղուկ վառելիքի, տեխնիկական հեղուկների, հեղուկացված գազերի վաճառքի թույլտվության համար 900105204334700Տարեկան  Ընտրել
1144 ի) Համայնքի տարածքում (բացառությամբ թաղային համայնքների) մարդատար տաքսու (բացառությամբ երթուղային տաքսիների) ծառայություն իրականացնելու թույլտվության համար 90010520441710Տարեկան  Ընտրել
1145 լ) Թանկարժեք մետաղներից պատրաստված իրերի մանրածախ առուվաճառքի թույլտվության համար 9001050029851000Տարեկան  Ընտրել
1200 2. ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀՆԵՐ (տող 1210 + տող 1220 + տող 1230 + տող 1240 + տող 1250 + տող 1251), այդ թվում` 90010520408671230.9   Ընտրել
1250 2.5 Ընթացիկ ներքին պաշտոնական դրամաշնորհներ` ստացված կառավարման այլ մակարդակներից, (տող 1251 + տող 1254 + տող 1257 + տող 1258), որից`  71230.9Տարեկան  Ընտրել
1251 ա) Պետական բյուջեից ֆինանսական համահարթեցման սկզբունքով տրամադրվող դոտացիաներ 90010520408671190.9Տարեկան  Ընտրել
1254 բ) Պետական բյուջեից տրամադրվող այլ դոտացիաներ (տող 1255 + տող 1256), այդ թվում` 90010520439140Տարեկան  Ընտրել
1300 3. ԱՅԼ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ, (տող 1310 + տող 1320 + տող 1330 + տող 1340 + տող 1350 + տող 1360 + տող 1370 + տող 1380 + տող 1390), այդ թվում`  15850Տարեկան  Ընտրել
1331Ա Համայնքի սեփականություն համարվող հողերի վարձավճարներ 9001052040371100Տարեկան  Ընտրել
1350 3.5 Վարչական գանձումներ, (տող 1351 + տող 1352), այդ թվում`  14450Տարեկան  Ընտրել
1351  7950Տարեկան  Ընտրել
1360 3.6 Մուտքեր տույժերից, տուգանքներից(տող 1361 + տող 1362), այդ թվում`  200Տարեկան  Ընտրել
1361 Վարչական իրավախախտումների համար տեղական ինքնակառավարման մարմինների կողմից պատասխանատվության միջոցների կիրառումից եկամուտներ 900105204102300Տարեկան  Ընտրել
1121Ա Գույքահարկ փոխադրամիջոցների համար (իրավաբանական անձանցից) 9001052044091500Տարեկան  Ընտրել
1111Ա Գույքահարկ համայնքների վարչական տարածքներում գտնվող շենքերի և շինությունների համար (ֆիզիկական անձանցից) 90010520435940000Տարեկան  Ընտրել
1111Բ Գույքահարկ համայնքների վարչական տարածքներում գտնվող շենքերի և շինությունների համար (իրավաբանական անձանցից) 90010520402915000Տարեկան  Ընտրել
1121Բ Գույքահարկ փոխադրամիջոցների համար (ֆիզիկական անձանցից) 90010520423539000Տարեկան  Ընտրել
1137Ա - ոգելից խմիչքի վաճառքի թույլտվության համար` հիմնական և ոչ հիմնական շին. ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում 900105204045400Տարեկան  Ընտրել
1137Բ - ծխախոտի արտադր. վաճառքի թույլտվության համար` հիմնական և ոչ հիմնական շին. ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում 900105204300400Տարեկան  Ընտրել
1140Բ -հանրային սնունդի և զվարճանքի օբյեկտների համար 90010500226630Տարեկան  Ընտրել
1351Ա -տեղական վճարներ հասցեի տրամադման գումար 900105204367500Տարեկան  Ընտրել
1351Բ -տեղական վճարներ աճորդի մասնակցելու համար 90010520411010Տարեկան  Ընտրել
1351Գ - տեղական վճարներ շինարարության ավարտը փաստագրելու համար 900105204169500Տարեկան  Ընտրել
1147 ԽԱՆՈՒԹՆԵՐՈՒՄ ԿՐՊԱԿՆԵՐՈՒՄ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՀԵՂՈՒԿՆԴՐԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ 90010500225830Տարեկան  Ընտրել
1148 ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՍՆՆԴԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ԵՎ ԻՐԱՑՄԱՆ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ 900105002266250Տարեկան  Ընտրել
1351Դ աղբահանության դիմաց տեղական վճար 90010520444111000Տարեկան  Ընտրել
1352 Համայնքի վարչական տարածքում ինքն.կառ. շենք.շին.օրինականացման համար վճարներ 90010520421915000Տարեկան  Ընտրել
1351Ե 90010500278750000Տարեկան  Ընտրել
1351Ե 90010500277950000Տարեկան  Ընտրել
1146 900105002415250Տարեկան  Ընտրել
1147Ա ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ՀԱՏՈՒԿ ՆՇ. ՀՐԱՎԱՌՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈւՄ 900105002258250Տարեկան  Ընտրել

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԳՈՏԻՆԵՐ
ՀՀ ՕՐԵՆՔԸ «ՏԵՂԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔԵՐԻ ԵՎ ՎՃԱՐՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ